Από τα πρώτα βήματά του ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ –ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ αναγνώρισε τη σημασία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων  κατάρτισης, δικτύωσης και διάχυσης καλών πρακτικών μέσω διακρατικών συνεργασιών. Έτσι συμμετείχαμε σε πολλά  πιλοτικά προγράμματα σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν επιλεγμένες θεματικές ενότητες που άπτονται των ενδιαφερόντων του Κέντρου μας.

Μέσα από τις δράσεις αυτές επιτυγχάνεται:

  • Η εκπόνηση και εφαρμογή συνθετικών και καινοτομικών προσεγγίσεων σε ζητήματα κατάρτισης και κοινωνικής ένταξης.
  • Η αμφίδρομη μεταφορά εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων.
  • Η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής διάστασης και η αναβάθμιση της ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών.
  • Η ανάπτυξη και βελτίωση κοινών μεθοδολογιών και προϊόντων.
  • Η διαρκής ανταλλαγή πληροφόρησης και η πρόσβαση σε ευρωπαϊκά δίκτυα και ενώσεις .
  • Η σύγκριση και αξιοποίηση διαφορετικών συστημάτων και πρακτικών.

Μέχρι στιγμής το ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ –ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ έχει συμμετάσχει είτε ως εταίρος είτε ως συντονιστής στην υλοποίηση  ευρωπαϊκών/ διακρατικών προγραμμάτων όπως EQUAL, Grundtvig , Erasmus+ κτλ.