Αθήνα, 23 – 09 – 2021
Αρ. πρωτ.: 1.4208

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
ΤΟΜΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ
ΜΟΝΑΔΑ ΙΙΒ2

Δημοσιοποίηση Προσωρινού και Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων –
Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων

Σχετικά με τη δημοσιοποίηση του Προσωρινού και Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων
της πρόσκλησης «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και
Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές
δεξιότητες κλάδων αιχμής», σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθούν αμφότερα στην
ειδική ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Επισημαίνεται ότι η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ
ΑΠΚΟ δύναται να προβαίνει σε επικαιροποίηση του Μητρώου σε περίπτωση που αυτό
κριθεί αναγκαίο.
Οι πίνακες κατάταξης του Προσωρινού και Οριστικού Μητρώου Ωφελουμένων
περιλαμβάνουν ΜΟΝΟΝ τους κωδικούς ΚΑΥΑΣ των ενδιαφερομένων.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το κεφ. 2.4 ενότητα Γ.2 της Πρόσκλησης, οι επιλαχόντες
και οι μη επιλεγέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός αποκλειστικής
προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από της δημοσιεύσεως των Πινάκων
Κατάταξης προσωρινών Ωφελουμένων. Οι ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως στην
ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, Κοραή 4, Αθήνα ΤΚ 10564 με συστημένη επιστολή υπόψη της
αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής, η οποία αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό
επί των αντιρρήσεων.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το κεφ. 1.2.6 σημείο ΧΙ της Πρόσκλησης, οι υποψήφιοι
και οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε
θέμα σχετικό με τη δράση μέσω της ιστοσελίδας αυτής
(http://www.voucher.gov.gr), την οποία χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους σε
κάθε στάδιο υλοποίησης της δράσης. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ δεν υποχρεούται να
ενημερώνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. εγγράφως, κλπ) τους ενδιαφερόμενους.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ