Η αναζήτηση εργασίας αποτελεί μια δραστηριότητα που απαιτεί από το άτομο την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν.

Προκειμένου ένα άτομο να βρει εργασία πολλές φορές απαιτείται κατά τη διάρκεια της αναζήτησης να πληρούνται βασικές προϋποθέσεις. Θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει το είδος της εργασίας που επιθυμεί να προσεγγίσει ως προς όλες τις παραμέτρους που την προσδιορίζουν, να έχει σκιαγραφήσει την εικόνα της επιθυμητής εργασίας και να  περιγράφει με σαφήνεια το σχέδιο δράσης που θα πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να διεκδικηθεί η επιθυμητή θέση εργασίας.

Οι πιθανές ενδιάμεσες αποτυχημένες προσπάθειες δε θα πρέπει να αναστείλουν τη συστηματική προσπάθεια για ανεύρεση της επιθυμητής εργασίας. Απαραίτητα εφόδια στην πορεία αυτή θεωρείται η τόλμη, η ευελιξία και η εμπιστοσύνη στον εαυτό και στις ικανότητες.

Ειδικευμένοι σύμβουλοι του Γραφείου Προώθησης στην Απασχόληση  βοηθούν τους καταρτιζόμενους ( άνδρες- γυναίκες) να προσανατολιστούν στο επάγγελμα ή την επιχειρηματική δραστηριότητα που τους ταιριάζει, αφού συνθέσουν το επαγγελματικό τους προφίλ με βάση τις ικανότητες και δεξιότητές του. Εμπλέκονται σε διαδικασίες  αυτογνωσίας και  προσδιορισμού των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων τους και γενικότερα των προσωπικών τους χαρακτηριστικών.  Έτσι η άντληση και η αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις ιδιαίτερες κλίσεις τους, τις ικανότητες, τα ταλέντα, την ψυχική & σωματική υγεία, την εμφάνιση, τις γραπτές και προφορικές τους ικανότητες, την εμπειρία, τον τρόπο ζωής και τα ενδιαφέροντα, τις αξίες, τις φιλοδοξίες, τις σχέσεις τους με τους άλλους κ.α., ενισχύουν τους καταρτιζόμενους ( άνδρες- γυναίκες) να αποκτήσουν σαφή και ικανοποιητική επίγνωση της εικόνας τους και του εργασιακού τους προφίλ.

Επιπλέον, οι σύμβουλοι προσφέρουν πληροφόρηση για τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας μέσα από ατομικές συναντήσεις καθώς και από ομαδικά εργαστήρια που διοργανώνουν για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας.

Δραστηριότητες  εύρεσης εργασίας

 • Ενημέρωση του άμεσου περιβάλλοντος
 • Κινητοποίηση του συστήματος υποστήριξης
 • Επαφές με πιθανούς εργασιακούς χώρους
 • Μελέτη αγγελιών τύπου ή ηλεκτρονικού τύπου
 • Προβολή προσόντων μέσω του Τύπου
 • Προβολή προσόντων με κατάθεση βιογραφικού σημειώματος σε διάφορους φορείς

Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

Το βιογραφικό σημείωμα αποτελεί μια από τις βασικές τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Μέσα από ένα δομημένο και σύντομο κείμενο μπορούν να δοθούν στον υποψήφιο εργοδότη ή άλλο ενδιαφερόμενο, όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται (προσωπικά στοιχεία, σπουδές – γνώσεις, ικανότητες, επαγγελματικές εμπειρίες, προσωπικότητα) για να αξιολογήσει με την σειρά του αν το προφίλ  του/της  υποψηφίου/ας  ανταποκρίνεται στην προσφερόμενη θέση εργασίας.

Το βιογραφικό είναι στην ουσία το πρώτο στάδιο προσέγγισης πριν την συνέντευξη αξιολόγησης και χρειάζονται να τονίζονται τα εξής σημεία:

 • Τα θετικά στοιχεία και αυτά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον αναγνώστη, ο  οποίος προτείνει τη θέση.
 • Τα δυνατά σημεία της προσωπικότητας του/της  υποψηφίου/ας , της εκπαιδευτικής του πορείας και της επαγγελματικής του εμπειρίας.

Βασικές αρχές που διέπουν τη σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος είναι η απλότητα, η συντομία, η σαφήνεια, η πληρότητα, η συνέπεια, η συνοχή, η ορθότητα σύνταξης και ορθογραφίας, η προσεγμένη εμφάνιση.

Οδηγίες για τη συγγραφή

Πριν παραδοθεί το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να ελεγχθεί πολύ προσεκτικά για ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Δε χρειάζεται να υπερβαίνει τις δύο (2) σελίδες γιατί κουράζει τον αναγνώστη. Οι υπερβολές και η μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων είναι καλύτερα να αποφεύγονται. Οι πληροφορίες που περιγράφονται πρέπει να είναι αληθείς και να μην έχουν ανακρίβειες. Δεν επισυνάπτονται οι συστατικές επιστολές. Επισυνάπτεται όμως συνοδευτική επιστολή. Τέλος, να έχει μια λογική αλληλουχία και οργάνωση.

Ένας ενδεικτικός τρόπος συμπλήρωσης ενός βιογραφικού είναι ο ακόλουθος:

 • Προσωπικά Στοιχεία
 • Σπουδές
 • Εργασιακή εμπειρία
 • Ξένες Γλώσσες
 • Γνώσεις Η/Υ
 • Επιστημονικοί και επαγγελματικοί σύλλογοι
 • Σεμινάρια – συνέδρια – συνεχιζόμενη κατάρτιση
 • Εργασίες – δημοσιεύσεις – μελέτες
 • Εθελοντική εργασία – προσωπικά ενδιαφέροντα – εξωεπαγγελματικές δραστηριότητες
 • Λοιπά προσόντα – διακρίσεις – υποτροφίες
 •  Συστατικές επιστολές

Σχετικές ιστοσελίδες:

 

Συνοδευτική Επιστολή

Ο ρόλος της συνοδευτικής επιστολής είναι να προσδιορίσει την επιθυμητή θέση και να περιγράψει με σύντομο και περιεκτικό τρόπο τα προσόντα του/της  υποψηφίου/ας .

Το περιεχόμενο της αναφέρεται, αρχικά, στο λόγο που αποστέλλεται η συγκεκριμένη επιστολή στον συγκεκριμένο παραλήπτη και  στη θέση για την οποία ο αποστολέας υποβάλλει το βιογραφικό του σημείωμα. Στη συνέχεια περιγράφεται από  τον/την υποψήφιο/α το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο, και η συσχέτιση εκπαίδευσης, προσωπικών χαρακτηριστικών – φύση της προς την κάλυψη προσφερόμενης θέσης. Επίσης, επισημαίνεται ο λόγος για τον οποίο είναι δελεαστική η προσφερόμενη θέση για τον/την υποψήφιο/α εργαζόμενο. Επιπλέον γίνεται αναφορά στην ίδια την εταιρεία και τις ιδιαιτερότητές της και οι οποίες κατά κάποιο τρόπο προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του/της  υποψηφίου/ας. Τέλος, αναδεικνύεται από την πλευρά του/της  υποψηφίου/ας  η επιδίωξη μιας προσωπικής συνάντησης.

Συνέντευξη

Η συνέντευξη αποτελεί το μέσο με το οποίο ο εργοδότης θα γνωρίσει καλύτερα τον/την υποψήφιο/α. Η διαδικασία αυτή επιλογής είναι καθοριστική στο εάν τελικά θα κερδίσει τη θέση αυτή ή όχι.

Η συνέντευξη είναι το κομμάτι εκείνο της επιλογής προσωπικού που τρομάζει και αγχώνει τους περισσότερους υποψηφίους. Συχνά οι υποψήφιοι εργαζόμενοι και από έλλειψη εμπειρίας, αλλά και από άγνοια, κάνουν λάθη ή υιοθετούν συμπεριφορές που οδηγούν σε αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό, συνήθως, συμβαίνει διότι η άμεση διαπροσωπική επικοινωνία είναι αυθόρμητη, απρόβλεπτη, δε αφήνει περιθώρια για επεξεργασία απαντήσεων ή τρόπων διατύπωσης σκέψεων, όπως συνηθίζεται στα προηγούμενα εργαλεία ( βιογραφικό σημείωμα, συνοδευτική επιστολή).

Στόχος σε μια συνέντευξη είναι να τονιστούν  και να στηριχθούν τα θετικά σημεία του υποψηφίου, να δώσει την εικόνα του κατάλληλου άνθρωπου για την προσφερόμενη θέση. Η συνέντευξη μπορεί να είναι ατομική, ή σε επιτροπή ή συνδυασμός και άλλων πρακτικών (τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται και μια σειρά από τεστ).

Η επικέντρωση στη διαδικασία της συνέντευξης, η  πολύ καλή προετοιμασία, ο ακριβής προσδιορισμός των αδύναμων σημείων του/της  υποψηφίου/ας  συμβάλλουν σημαντικά  στην καλλιέργεια της αυτογνωσίας του ατόμου και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης του.
Χρήσιμες ιστοσελίδες για αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα

 

Εταιρίες Συμβούλων Επιχειρήσεων

 

Χρήσιμες ιστοσελίδες για αναζήτηση εργασίας στην Ευρώπη