Το Τμήμα Στήριξης και Ενίσχυσης των Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική σε άτομα που ανήκουν στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και αντιμετωπίζουν προβλήματα απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης μέσω της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημέρωσης και υποστήριξης για την προώθηση και την ένταξή τους (εργασιακή στήριξη-καθοδήγηση-επιμελητεία) τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στη κοινωνία.

Τα κύρια βήματα που ακολουθούνται από το Τμήμα Στήριξης και Ενίσχυσης για την επίτευξη των στόχων είναι τα εξής:

  • Υποδοχή. Παρέχεται ενημέρωση και στήριξη και παραπέμπονται σε άλλους φορείς ( Οργανισμούς, εταιρίες και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις).
  • ΣυνέντευξηΚοινωνικό Ιστορικό.
  • Παροχή ενημέρωσης και βοήθειας τόσο για τα Προγράμματα Κατάρτισης όσο και στην διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων.
  • Παροχή στήριξης στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος αντιμετωπίζει δυσκολίες στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.
  • Παροχή ενημέρωσης για τα θέματα που τον αφορούν άμεσα: νομοθετικά, εργασιακά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και θέματα επαγγελματικής κατάρτισης.
  • Σύνταξη Ατομικού Σχεδίου Δράσης
  • Παρακολούθηση της πορείας και της εξέλιξης της προγραμματισμένης παρέμβασης με σκοπό την ένταξη του καταρτιζόμενου στην αγορά εργασίας