Ενότητες STANDARD

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα των Standard ενοτήτων για να επιλέξετε, ανάλογα με τις ανάγκες σας – είτε για καθημερινές εργασίες ή σχετιζόμενες με την εργασία. Οι ενότητες Standard είναι:

Presentation (Παρουσιάσεις)  δημιουργία επαγγελματικού επιπέδου παρουσιάσεων.Εκτελέστε εργασίες, όπως δημιουργία, μορφοποίηση, τροποποίηση και προετοιμασία παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών για οθόνη και διανομή εκτυπώσεων

Using Databases (Βάσεις Δεδομένων)  ανάπτυξη δεξιοτήτων εργασιών. Κατανόηση βασικών εννοιών των βάσεων δεδομένων επίδειξη ικανότητας για χρήση μιας εφαρμογής βάσης δεδομένων: δημιουργία και τροποποίηση σε πίνακες, ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις, καθώς και προετοιμασία αποτελεσμάτων.Εκμάθηση σύνδεσης πινάκων και ανάκτησης και χειρισμού πληροφοριών από μια βάση δεδομένων με τη χρήση εργαλείων ερωτημάτων και ταξινόμησης.