Νέα Δράση με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας», ανακοινώθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας.

Το πρόγραμμα, απευθύνεται σε 15.000 άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, παρέχοντας υπηρεσίες Συμβουλευτικής – Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης προσόντων καθώς και πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στους παρακάτω τομείς:

 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Λιανικό Εμπόριο
 • Εξωστρέφεια και Διεθνές Εμπόριο (Έμφαση στον πρωτογενή τομέα)
 • Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 •  Να είναι Απόφοιτοι Υποχρεωτικής / Δευτεροβάθμιας / Μεταδευτεροβάθμιας & Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Να έχουν γεννηθεί από1/1/1992 έως 31/12/1997
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
 • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστικήή φοιτητική ιδιότητα.
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετράμηνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και όσοι έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννιαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι επικαιροποιούν το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

 •  Θεωρητική κατάρτιση (120 ωρών) η οποία θα γίνει σε δύο στάδια ώστε να συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική στις επιχειρήσεις. Στο πρώτο στάδιο, προβλέπονται 60 ώρες κατάρτιση στην έναρξη της δράσης και στο δεύτερο άλλες 60 ώρες θεωρίας μετά την υλοποίηση ενός μήνα πρακτικής άσκησης (260 ώρες).
 • Πιστοποίηση Προσόντων

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

 Η επιδότηση για το πρόγραμμα  θα ανέλθει στα 1.471 ευρώ, αντί για 799 ευρώ που ήταν ο αρχικός προγραμματισμός.

 

Αιτήσεις μέχρι την 31/5/2016 και ώρα 23:59 .

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.