Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο εκπαιδευτικός και ο εκάστοτε επαγγελματίας να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργικά τα σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Η «Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, προκειμένου ο εκπαιδευτικός και ο εκάστοτε επαγγελματίας να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργικά τα σύγχρονα υπολογιστικά περιβάλλοντα. Τα τελευταία χρόνια, η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) στην εκπαίδευση αποτελεί κοινωνική και πολιτική επιταγή. Η χρήση του Η/Υ συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς παρέχει πλούσιες εκπαιδευτικές εμπειρίες, δίνει τη δυνατότητα στα άτομα να πάρουν τη μάθηση στα χέρια τους και να εργαστούν με τους δικούς τους ατομικούς ρυθμούς, ενισχύει την επικοινωνία και διάδραση του μαθητή με το περιβάλλον του, συντελεί στη σχολική ένταξη και την κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών, ωθεί τα άτομα σε ενεργητική μάθηση (π.χ. μέσω του διαδραστικού πίνακα, των διαφόρων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παιχνιδιών, της εικονικής πραγματικότητας), αλλά και προσφέρει στους χρήστες του μεγάλη ικανοποίηση και ευχαρίστηση.

Η «Μοριοδοτούμενη Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στη Διδακτική και Μεθοδολογία της Πληροφορικής» εξετάζει τις βασικές διδακτικές αρχές της γενικής και ειδικής διδακτικής, τον τρόπο οργάνωσης και σχεδίασης ενός μαθήματος που χρησιμοποιεί τις Νέες Τεχνολογίες, αλλά και τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, της διαθεματικότητας και της μεθόδου project ως βιωματικών μεθόδων κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής. Μέσα από τη μελέτη των συγκεκριμένων ενοτήτων, θα παρουσιαστούν οι διάφορες θεωρίες μάθησης σε συνδυασμό με τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και θα αναλυθούν βασικές έννοιες της Διδακτικής της Πληροφορικής. Τέλος, θα διερευνηθούν διάφορα ζητήματα αξιολόγησης, θα εξεταστούν τα μοντέλα ένταξης του Η/Υ στη διδακτική πράξη, αλλά και θα παρουσιαστούν ποικίλα εκπαιδευτικά σενάρια.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 2. σε καθηγητές Πληροφορικής.
 3. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής).
 4. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 5. σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ).

Στόχος του Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα Διδακτικής και Μεθοδολογίας της Πληροφορικής. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή.

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ), Χειμερινού Εξαμήνου 2019β & Εαρινού Εξαμήνου 2020α» με Αρ. Πρωτ.: 6331/380/02-08-2019, σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα Πληροφορικής (π.χ. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων, Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος, Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία κ.ά.).
 2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 2 μόρια σύμφωνα με την προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύμβαση Έργου για Θέσεις Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» με Αρ. Πρωτ.: 60/7/34350/19-10-2018, για τη διδασκαλία εκπαιδευτικών προγραμμάτων αντίστοιχης θεματικής με θέματα Πληροφορικής (π.χ. 1. Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι), 2. Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ), 3. Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ), 4. Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή, 5. Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media), 6. Δημιουργία Ιστοσελίδας, 7. Ηλεκτρονική εφημερίδα, 8. Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία, 9. Διαδικτυακή προβολή και διαχείριση επιχείρησης τουριστικών υπηρεσιών, 10. Χρήση ελεύθερου λογισμικού).
 3. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016), σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα Πληροφορικής (π.χ. Γραφίστας Εντύπου & Ηλεκτρονικών Μέσων, Σχεδιαστής μέσω Συστημάτων Η/Υ, Τεχνικός Διαχείρισης Συστημάτων και Παροχής Υπηρεσιών Intranet-Internet, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα – Web designer – Developer/Video Games, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia), Τεχνικός Τεχνολογίας Internet, Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός Τεχνολογίας Internet).
 4. Το σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 5. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ).

Επιπλέον, η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται:

 1. Να έχουν αποκτήσει γνώση των σύγχρονων μεθόδων διδακτικής.
 2. Να πραγματοποιούν διδακτικούς σχεδιασμούς που να εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία και τους στόχους της πληροφορικής εκπαίδευσης.
 3. Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Η παρακολούθηση του προγράμματος υλοποιείται με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης έχει τρίμηνη διάρκεια και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται εξ ολοκλήρου online.

Θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1: Διδακτικές Αρχές Γενικής και Ειδικής Διδακτικής

Ενότητα 2: Θεωρίες Μάθησης και Τεχνολογίες της Πληροφορικής

Ενότητα 3: Οργάνωση και Σχεδίαση του Μαθήματος

Ενότητα 4: Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία

Ενότητα 5: Διαθεματικότητα και Βιωματική – Επικοινωνιακή Μάθηση

Ενότητα 6: Διδακτική της Πληροφορικής-Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες

Ενότητα 7: Ζητήματα Αξιολόγησης

Ενότητα 8: Μοντέλα Ένταξης Η/Υ στη Διδακτική Πράξη

Ενότητα 9: Πληροφορική & Μέθοδος Project

Ενότητα 10: Εκπαιδευτικά Σενάρια (educational scenarios)