Το Τμήμα Προώθησης στην Απασχόληση λειτουργεί ως στηρικτικός μηχανισμός για εξατομικευμένη παρέμβαση και συμβουλευτική στήριξη των καταρτιζομένων, την εμψύχωση στην προσπάθειά τους για ένταξη στην αγορά εργασίας και τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις με σκοπό  την ένταξη – επανένταξη  στην αγορά εργασίας. Οι στόχοι του Γραφείου Απασχόλησης είναι:

 • η σύνδεση των γνώσεων, δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσδοκιών των καταρτισθέντων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας,
 • η παροχή πληροφόρησης για τις δυνατότητες κατάρτισης και απασχόλησης,
 • η καταγραφή των θέσεων απασχόλησης της τοπικής αγοράς εργασίας.

Οι Συμβουλευτικές υπηρεσίες, από την πρώτη στιγμή, έχουν σαν στόχο την ενδυνάμωση αλλά και την εμψύχωση των καταρτιζομένων.

Υποστηρικτικές δράσεις:

 • Ατομική Στήριξη (ο Ατομικός Φάκελος- portfolio)
 • Η παροχή σχετικών διευκολύνσεων όπως: πληροφόρηση και συμβουλευτική για την σύνταξη του Βιογραφικού Σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών, παροχή υποδειγμάτων και έτοιμων προτύπων βιογραφικών σημειωμάτων, προετοιμασία για συνέντευξη
 • Ατομικό Σχέδιο Δράσης (επαγγελματικοί στόχοι, κινήσεις, βήματα αλλά και εναλλακτικές λύσεις )
 • Ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας
 • Ενημέρωση για τις διαδικασίες και τους φορείς πληροφόρησης για δυνατότητες απασχόλησης
 • Συνεχής ενημέρωση και πληροφόρηση επιχειρήσεων και εργαζομένων σχετικά με την ζήτηση στην αγορά εργασίας.
 • Εντοπισμός ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι επιχειρήσεις
 • Προετοιμασία για τη συμμετοχή σε ατομικές ή ομαδικές συνεντεύξεις
 • Διοργάνωση συναντήσεων καταρτιζομένων – επιχειρήσεων
 • Πληροφόρηση για κενές θέσεις εργασίας
 • Η πληροφόρηση για ευκαιρίες απασχόλησης καθώς και για τις δυνατότητες ένταξης στα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης
 • Πληροφόρηση για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και δυνατότητες χρηματοδότησης
 • Παροχή εξειδικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής
 • Η μεταφορά παραδειγμάτων καλής πρακτικής
 • Η υποστήριξη στο διάστημα προσαρμογής στην αποκτηθείσα εργασία
 • Η διασύνδεση με τα τοπικά Γραφεία του ΟΑΕΔ, τα ΚΠΑ και τους Κοινωνικούς Εταίρους
 • Παρακολούθηση του Ατομικού Σχεδίου Δράσης για την εξεύρεση εργασίας.
 • Υπόδειξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάλληλων για την εκπαίδευση των εργαζομένων τους
 • Αξιολόγηση και ανάλυση της απόδοσης των εργαζομένων τους και υπόδειξη μεθόδων βελτίωσης της εργασίας