Η φιλοσοφία μας συνοψίζεται σε μια  φράση: Δουλεύουμε με τους Ανθρώπους , δουλεύουμε για το Μέλλον , γιατί η γνώση είναι το μέλλον και η Γνώση ανήκει σε όλους. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο βασικός συντελεστής επιτυχίας κάθε προσπάθειας σε επιχειρηματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Επενδύουμε στους ανθρώπους, στις γνώσεις, στις δεξιότητες και στις συμπεριφορές τους. Στεκόμαστε δίπλα τους στις προσπάθειές τους για διαρκή προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Εργαζόμαστε ώστε οι δικοί μας άνθρωποι να είναι αυτοί που θα έχουν πρώτοι το δικαίωμα στην εργασία και στην επιτυχία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ET 2020) ως το νέο στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

     Σε αυτό το πρόγραμμα τίθενται μια σειρά από στόχους που είναι και δικοί μας στόχοι:

  • Στρατηγικός στόχος 1: Υλοποίηση της Διά Βίου Μάθησης και της κινητικότητας ατόμων που οι γνώσεις τους ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων.
  • *Στρατηγικός στόχος 2: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με σκοπό την αύξηση του επιπέδου των βασικών δεξιοτήτων, όπως ο αλφαβητισμός, τα μαθηματικά, η επιστήμη και η τεχνολογία .
  • Στρατηγικός στόχος 3: Προαγωγή της ισοτιμίας , της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά. Η εκπαίδευση πρέπει να προάγει τις διαπολιτισμικές ικανότητες, τις δημοκρατικές αξίες και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, καθώς και την καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων, παρέχοντας σε όλους τους ανθρώπους να αλληλεπιδρούν θετικά με τους συνομηλίκους τους από διαφορετικά υπόβαθρα.
  • *Στρατηγικός στόχος 4: Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης , της κατάρτισης και της έρευνας.

 

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, είναι και η πολιτική του δικού μας Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Η πρωτοβουλία νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας έχει τους εξής στόχους:

  • Την προώθηση της καλύτερης πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας.
  • Να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του κόσμου της εκπαίδευσης και της εργασίας.
  • Να συμβάλλουμε στην αύξηση της κινητικότητας, της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων.
  • Να συμβάλλουμε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Να συμβάλλουμε στην άρση του αποκλεισμού κοινωνικά ευάλωτων ομάδων.
  • Να προωθούμε την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τόσο σε επαγγελματικό επίπεδο, όσο και στην ιδιωτική καθημερινότητα.

 

   Με αυτή τη φιλοσοφία πορευόμαστε εδώ και 26 χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης και με αυτή τη φιλοσοφία θα συνεχίσουμε να κατακτάμε μαζί με εσάς τους στόχους μας.