Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων ΟΑΕΔ

2022-05-21T11:27:58+00:00Νέα, Προγράμματα για ανέργους|

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

2021-05-19T09:15:45+00:00Προγράμματα για ανέργους|

Προώθηση στην απασχόληση άνεργων νέων 25 έως 29 ετών και άνεργων 29 έως 45 ετών Πτυχιούχων Θετικής, Τεχνολογικής και Οικονομικής Κατεύθυνσης, μέσω Κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ

2020-03-12T16:15:50+00:00Νέα, Προγράμματα για ανέργους|

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κ.Κ. Πρόνοιας

2018-09-05T15:36:28+00:00Προγράμματα για ανέργους|

Go to Top