ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

    Στο  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΤΙΝΑ πιστεύουμε στη δυναμική της ομάδας. Γι’ αυτό το Κέντρο μας είναι στελεχωμένο με μια πλειάδα επιστημόνων διαφορετικών ειδικοτήτων αιχμής, με σκοπό να πραγματοποιεί ποικίλα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφενός να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του εργατικού δυναμικού και της σύγχρονης αγοράς εργασίας και αφετέρου να ακολουθούν τις καινοτόμες τάσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλους τους τομείς.

Ο επιστημονικός πυρήνας του Εκπαιδευτικού μας Κέντρου αποτελείται από ανθρώπους με μακρόχρονη πείρα στην επαγγελματική εκπαίδευση και την αξιολόγηση των σύγχρονων τάσεων της παραγωγικής διαδικασίας.

Η επιλογή των στελεχών του έχει γίνει με άξονα :

  • Tην εμπειρία τους σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και τις συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.
  • Tην επιτυχή ενασχόλησή τους με τον κόσμο της αγοράς και της επιχειρηματικότητας.
  • Tη μακρόχρονη πείρα τους στη διδασκαλία και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Kαι δε σταματάμε εδώ, επενδύουμε και στηρίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας μέσα από την:

  • Διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων για γνωστικά αντικείμενα που άπτονται του τομέα δραστηριοποίησης του κάθε στελέχους, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή τους σε αυτά.
  • Ενθάρρυνση και στήριξη ατομικών πρωτοβουλιών των στελεχών μας για ανέλιξη μέσα από συμμετοχές σε συνέδρια, ερευνητικά προγράμματα καθώς και κατάλληλες μετεκπαιδεύσεις.
  • Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και ομαδικότητας.
  • Εφαρμογή κανόνων ίσων ευκαιριών και της αρχής της μη διάκρισης.
  • Προώθηση συνεργασιών του προσωπικού με ανθρώπους από πανεπιστημιακά εργαστήρια και ερευνητικά ιδρύματα του ελληνικού και ευρωπαϊκού χώρου, καθώς και κορυφαία στελέχη της εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

   Και όλα αυτά για να έχουν πάντα οι εκπαιδευόμενοί μας τους καλύτερους καθηγητές και τους καλύτερους συνεργάτες…