Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται στον Τομέα Τροφίμων και Ποτών είναι τα κάτωθι:

  1. Τεχνικός Παραγωγής Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών
  2. Υπεύθυνος Επιχειρήσεων Τροφίμων & Ποτών
  3. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων Επιπέδου 1 (Χειριστής Τροφίμων & Ποτών)
  4. Στέλεχος Επεξεργασίας, Μεταποίησης, Υγιεινής, Ασφάλειας και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων

 

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον τομέα Τροφίμων και Ποτών είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

 

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης