Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται στον Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών είναι τα κάτωθι:

  1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
  2. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
  3. Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών
  4. Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
  5. Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
  6. Ειδικός Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πράσινων ΤΠΕ
  7. Ειδικός Ανάπτυξης Λειτουργικού Συστήματος και Εφαρμογών Κινητής Τηλεφωνίας

 

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης