Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται στον Τομέα Περιβάλλοντος είναι τα κάτωθι:

  1. Λειτουργία και Ελαφριά Συντήρηση Συστημάτων Επεξεργασίας Λυμάτων – Βιολογικών Καθαρισμών
  2. Διαχείριση και Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων-Απορριμμάτων
  3. Λειτουργία και Συντήρηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
  4. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
  5. Στέλεχος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Αγροτικών Αποβλήτων
  6. Ρύπανση και Προστασία Αγροοικοσυστημάτων
  7. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας Επιχειρήσεων

 

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον τουριστικό τομέα είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης