Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται στον Τομέα Οικονομίας, Νομικής & Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι τα κάτωθι:

  1. Εσωτερικός Ελεγκτής
  2. Σύμβουλος Αφερεγγυότητας

 

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Tομέα Οικονομίας, Νομικής & Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

 

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης