Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται στον Τομέα Λιανικού Εμπορίου είναι τα κάτωθι:

 

  1. Πωλητής Λιανικής
  2. Εξωτερικός Πωλητής
  3. Στέλεχος Εξαγωγικού Εμπορίου
  4. Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
  5. Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου
  6. Υπάλληλος Γραφείου

 

 

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον τομέα λιανικού εμπορίου είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

 

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης