Πρόγραμμα για Ανέργους 30 έως 49

Πρόγραμμα για Ανέργους 30 έως 49

Απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών
και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 2520€

~ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 01/02//2021~

Το πρόγραμμα :

 • απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών.
 • περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση (διάρκειας περίπου 200 ωρών) και πρακτική άσκηση (διάρκειας περίπου 380 ωρών) σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, ευεξίας – αισθητικής – καλλωπισμού και άλλων συναφών επαγγελμάτων, υγείας – πρόνοιας, τουρισμού – επισιτισμού. Με επιλέξιμους ΚΑΔ
 • περιλαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα 2520€.
 • έχει υποχρεωτική συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ή ενίσχυση εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων και η προώθηση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας μέσω:

 • Απόκτησης – επικαιροποίησης – αναβάθμισης δεξιοτήτων και επαγγελματικών γνώσεων (με δυνατότητα πιστοποίησής τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας σε κλάδους της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης)
 • Παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για την μετάβαση των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος θα γίνει από αδειοδοτημένους παρόχους κατάρτισης (ΚΔΒΜ2 και ΚΔΒΜ1 με Αμεα) οι οποίοι θα πληρούν τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι:

 • Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης
 • Έχουν ηλικία 30-49 ετών
 • Είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άνω

(η κάρτα ανεργίας δεν διακόπτεται κατά την παρακολούθηση του προγράμματος!)

Κριτήρια Μοριοδότησης

Η κατάρτιση του πίνακα των ωφελουμένων θα γίνει μέσω μοριοδότησης σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
 • Ατομικό/ Οικογενειακό εισόδημα
 • Προγενέστερη εμπειρία από συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας

Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο δεύτετρο κατά σειρά κριτήριο, όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω! Αν και σε αυτή την περίπτωση παρουσιάζεται ισοβαθμία, τότε προηγούνται οι υποψήφιοι που υπέβαλαν νωρίτερα την αίτηση υπαγωγής στο μητρώο των ωφελουμένων.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

(φωτοαντίγραφα)