Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με το ν. 4152/2013 σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων, σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Η επαγγελματική συμβουλευτική και η κατάρτιση θα πραγματοποιηθούν σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης.

ΔΡΑΣΗ

 • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 • Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων.
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο Επίπεδο)
 2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο Επίπεδο)
 3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο Επίπεδο )
 4. Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων
 5. Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας
 6. Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων
 7. Πρώτες Βοήθειες
 8. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων
 9. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με Εφαρμογές στο Χώρο Εργασίας (Social Media)
 10. Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων
 11. Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία
 12. Χειρισμός Εργαλειομηχανών
 13. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 14. Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
 15. Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
 16. Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

  Go to Top