Το πρόγραμμα ειδίκευσης «Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες» απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται ή προτίθεται να απασχοληθεί στη διοίκηση μιας επιχείρησης, εφαρμόζοντας εργαλεία διαχείρισης και επικοινωνίας μάρκετινγκ.

Μέσω του προγράμματος τονίζεται η αξία του Μάρκετινγκ με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τις διδασκόμενες ενότητες θα εξοικειωθούν με βασικούς και θεμελιώδεις όρους του Μάρκετινγκ, θα έχουν την ευκαιρία, να γνωρίσουν τη στρατηγική καθώς και τη μεθοδολογία που ακολουθείται, σύμφωνα με τις αρχές του Μάρκετινγκ, καταλήγοντας στον τρόπο σχεδίασης του κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου που θα κινηθεί η εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισμός.

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο παγκόσμιο μάρκετινγκ και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δύο βασικούς συντελεστές για την βέλτιστη εσωτερική και εξωτερική διαχείριση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση της σημαντικότητας του Μάρκετινγκ σε όλα τα τμήματα μιας εταιρίας, η αποτελεσματικότητα ενός σωστά δομημένου σχεδίου Μάρκετινγκ και ο τρόπος χειρισμού των εργαλείων και μεθόδων της στρατηγικής του.

Τέλος, αναλύονται σημαντικά εργαλεία, όπως το BCG Matrix, το Matrix Ansoff και η προσέγγιση GE, τα οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να γίνουν καλύτεροι διαχειριστές και αναλυτές των προϊόντων και της αγοράς που απευθύνονται.

Ολοκληρώνοντας το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να δημιουργούν, να παρέχουν και να γνωστοποιούν την αξία ενός προϊόντος στους πελάτες τους.
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους στρατηγικής του Μάρκετινγκ.
 • Να κατανοήσουν την αξία της επικοινωνίας με υφιστάμενους αλλά και εν δυνάμει πελάτες.
 • Να αναγνωρίζουν τους όρους του Μάρκετινγκ ώστε να ερμηνεύουν  ένα στρατηγικό σχέδιο.
 • Να προσδιορίζουν το μίκρο και μακροπεριβάλλον μιας επιχείρησης.
 • Να διαχειρίζονται με επιτυχία τις πελατειακές σχέσεις.
 • Να αξιολογούν μια εκστρατεία μάρκετινγκ.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

 • 1. Επιθυμία του Kαταναλωτή
 • 2. Εξέλιξη του Marketing
 • 3. Περιβάλλον & Επικοινωνίες
 • 4. Στρατηγική Marketing
 • 5. Αξιολόγηση και Τοποθέτηση
 • 6. Τμηματοποίηση της Αγοράς
 • 7. Αγοραστικό Marketing
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Γεώργιος Κορρές
Διδάσκων: Ανδριάνα Παπά

Πληροφορίες

 • 9 Μήνες
 • Ναι
 • 22.5
 • Προαιρετική
 • Ελληνικά

Εγγραφές έως 30 Οκτωβρίου 2020

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.