Νέο Πρόγραμμα ΟΑΕΔ Κοινωφελούς Εργασίας 2022 για 25.000 άτομα

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές  έως και Παρασκευή 18/3/2022 και ώρα 11:00

Δικαίωμα Συμμετοχής:

 • Εγγεγραμμένοι άνεργοι από 18 ετών και πάνω.
 • Απόφοιτοι υποχρεωτικής έως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις υπ’ αρ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019 και 4/2020 Δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.

Η δράση περιλαμβάνει:

 • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνεςσε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120-150 ωρώνυποχρεωτικό για τους ωφελούμενους έως και 54 ετών, ενώ για τους ωφελούμενους ηλικίας 55 ετών και άνω είναι προαιρετική- το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

 

Αντικείμενα Κατάρτισης :

 1. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ – 1ο επίπεδο
 2. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ – 2ο επίπεδο
 3. Βασικές Δεξιότητες Η/Υ – 3ο επίπεδο
 4. Γραμματειακή υποστήριξη
 5. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)
 6. Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων
 7. Περιβαλλοντική προστασία και ανακύκλωση προϊόντων
 8. Συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)
 9. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου
 10. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων
 11. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

 

 

Κριτήρια Μοριοδότησης :

 1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
 2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγουτων ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες : 1 μόριο ανά πλήρη μήνα. (**Όταν μόνο ο ένας εκ των δύο άνεργων συζύγων της κατηγορίας αιτείται συμμετοχή στο πρόγραμμα, τότε προστίθεται στον αριθμό των μορίων του ο αριθμός των μορίων της ανεργίας του/της συζύγου.**)
 3. Αναπηρία ωφελουμένουσε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.
 4. Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα(συμπεριλαμβανομένου και του αυτοτελούς εισοδήματος) του φορολογικού έτους 2020, ατομικό ή οικογενειακό, ως εξής:

Α) Ατομικό 0-3.500 ευρώ ή Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ : 30 μόρια

Β) Ατομικό 3.500,01-5.000 ευρώ ή Οικογενειακό 7.000,01-10.000 ευρώ : 25 μόρια

Γ) Ατομικό 5.000,01-8.000 ευρώ ή Οικογενειακό 10.000,01-16.000 ευρώ : 20 μόρια

Δ) Ατομικό 8.000,01-12.000 ευρώ ή Οικογενειακό 16.000,01-26.000 ευρώ : 10 μόρια

Ε) Ατομικό άνω των 12.000,01 ευρώ ή Οικογενειακό άνω των 26.000,01 ευρώ : μόρια

 1. Ηλικία
 • 18 έως 29 ετών : 15 μόρια
 • 30 έως 44 ετών : 25 μόρια
 • 45 έως 54 ετών : 35 μόρια
 • 55 ετών και άνω : 45 μόρια
 1. Αριθμός ανηλίκων τέκνων10 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
 2. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων,
 3. Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος: 40 μόρια.
 4. Άνεργοι ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ν. 4538/2018), εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκωνκατόπιν χορήγησης της συναφούς βεβαίωσης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ): 10 μόρια.
 5. Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: 20 μόρια.

Αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε την αίτηση σας ΔΩΡΕΑΝ.

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.