Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα απευθύνεται σε μια ευρεία μάζα ατόμων.

Στοχεύει τόσο σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις άτυπες αποκτηθείσες γνώσεις στο αντικείμενο, όσο και σε ενήλικες ανέργους, εργαζόμενους ή επαγγελματίες κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της τοπικής κοινότητας, μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τις ενότητες του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες που πλαισιώνουν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, αλλά και να ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων που λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, θα ασκηθούν σε δεξιότητες που προστατεύουν και προωθούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, μειώνοντας το επιχειρηματικό ρίσκο και αυξάνοντας τις πιθανότητες κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Συμπερασματικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα καταστούν ικανοί να επιτύχουν τους διδακτικούς στόχους του προγράμματος. Δηλαδή, σε επίπεδο γνώσεων να:

 • διακρίνουν τις έννοιες της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και του κοινωνικού επιχειρηματία,
 • εξηγούν το πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • ορίζουν τι είναι η Κοινωνική Επιχείρηση και τι είναι ο συνεταιρισμός εργαζομένων,
 • ονομάζουν τις αρχές αλλά και τους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • γνωρίζουν τι είναι το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • κατανοούν τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία,
 • αποκτήσουν γνώσεις για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο,
 • εξηγούν πως γίνεται η σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων,
 • προσδιορίζουν τα οφέλη χρήσης της ανάλυσης ανταγωνισμού,
 • κατανοούν τις πηγές χρηματοδότησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
 • γνωρίζουν τι είναι το ταμείο κοινωνικής οικονομίας, αλλά και το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία (πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”),
 • περιγράφουν το παρόν, αλλά και να προβλέπουν τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
 • επιλεγούν τη χρήση των κατάλληλων επιχειρηματικών εργαλείων.

 

Σε επίπεδο δεξιοτήτων να:

 • αντλούν ιδέες κοινωνικής επιχειρηματικότητας από τις υφιστάμενες διεθνείς και εθνικές πρακτικές,
 • σχεδιάζουν ένα επιχειρηματικό πλάνο για την ίδρυση μιας επιχείρησης στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
 • εκπονούν έρευνες αγοράς και να συντάσσουν σχεδία marketing,
 • ελέγχουν και να συγκρίνουν χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης.

 

Σε επίπεδο στάσεων να:

 • ενθαρρύνουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς εργαζομένων,
 • στηρίζουν τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • συμμετέχουν στη δυναμική και το όραμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας,
 • διαμορφώνουν συνεταιριστικές ομάδες,
 • ιδρύσουν ή να συμμετέχουν σε μια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
 • συνεργάζονται με άλλους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

 • 1. Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Έννοιες, Ορισμοί, Παραδείγματα, Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο) – Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή Συνεταιρισμών Εργαζομένων
 • 2. Λειτουργία και Ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων
 • 3. Επιχειρηματικό Σχέδιο και Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
 • 4. Χρήση Επιχειρηματικών Εργαλείων με Στόχο την Επιτυχία της Κοινωνικής Επιχείρησης
 • 5. Εξειδικευμένα Εργαλεία Επιχειρηματικής Ανάλυσης
 • 6. Η Βιωσιμότητα της Κοινωνικής Επιχείρησης
 • 7. Χρηματοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Γεώργιος Κορρές
Διδάσκων: Ευάγγελος Γιομπλιάκης

Πληροφορίες

 • 9 Μήνες
 • Ναι
 • 22.5
 • Προαιρετική
 • Ελληνικά

Εγγραφές έως 30 Οκτωβρίου 2020

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.