Τα γνωστικά αντικείμενα που πιστοποιούνται στον Κατασκευαστικό-Τεχνικό Τομέα είναι τα κάτωθι:

 

  1. Χειρισμός Εργαλειομηχανών
  2. Τεχνικός Μονώσεων-Μονωτής

 

 

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων (UNICERT SKILLS) στον Κατασκευαστικό-Τεχνικό τομέα είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

 

Πολιτική Ποιότητας

Κανονισμός Σχήματος Πιστοποίησης