Διάρκεια Προγράμματος 12 μήνες

Ώρες Διδασκαλίας  450

Μονάδες ECVET 22,5

Περίοδος Προγράμματος 01/03/2021 έως 01/03/2022

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εμβάθυνση σε θέματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του προσωπικού τους), οικονομικής διαχείρισης – αξιοποίησης χρηματοδοτικών ευκαιριών και ενίσχυσης της εξωστρέφειάς τους.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι /ες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τις έννοιες «διοίκηση» και «ηγεσία», καθώς και την φιλοσοφία τους
  • Γνωρίζει τα μοντέλα Σχολικής Διοίκησης
  • Κατανοεί τα χαρακτηριστικά, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και του ρόλου του διευθυντή/ηγέτη
  • Αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης και του τρόπου άσκησης της διοίκησής της.
  • Προγραμματίζει, σχεδιάζει και εφαρμόζει πλάνα ανάπτυξης των εκπαιδευτικών
  • Υιοθετεί και να εφαρμόζει αποτελεσματικά μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

On line  -εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος του Προγράμματος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διδακτική Ενότητα  1

Εννοιολογική αποσαφήνιση της Διοίκησης/ Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων

Διδακτική Ενότητα  2

Μοντέλα Σχολικής Ηγεσίας/ Διοικητικό πλαίσιο του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος

Διδακτική Ενότητα  3

Ποιότητα και Εκπαίδευση – Μέθοδοι και Τεχνικές Διοίκησης

Διδακτική ενότητα 4

Τεχνικές Διαπραγματεύσεων

Διδακτική Ενότητα  5

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Σχολική Αποτελεσματικότητα- Ικανότητες του Διευθυντή με βάση το Νομικό Πλαίσιο

Διδακτική Ενότητα  6

Προγραμματισμός και λήψη αποφάσεων

Διδακτική Ενότητα  7

Οργάνωση και οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων

Διδακτική Ενότητα  8

Οργανωσιακή Κουλτούρα – Είδη κουλτούρας

Διδακτική ενότητα 9

Διαχείριση της διαφορετικότητας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Διδακτική ενότητα 10

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτική Ενότητα  11

Ανατροφοδότηση εκπαιδευόμενων

Διδακτική Ενότητα  12

Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.