ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 01/03/2021 – 01/03/2022

Το κέντρο εκπαίδευσης Ματίνα Παράσχου σε συνεργασία με την DGROUP

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων (απόκτηση κατάλληλων γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα για την εκπαίδευση των προσφύγων, λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας επιστημολογικά τις κείμενες διατάξεις και την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού.

Ειδικότερα, η προσέγγιση σύγχρονων αρχών και τεχνικών της επικοινωνιακής μεθόδου διδασκαλίας σε άτομα με διαφορετικές επικοινωνιακές, συναισθηματικές και μαθησιακές ανάγκες, ατομικούς ρυθμούς μάθησης, δεξιότητες ή πολιτισμικές αναφορές (θρησκεία, έθιμα, συνήθειες, αξίες κλπ.), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις πραγματικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες και προσδοκίες.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι /ες θα είναι σε θέση να:

  • γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
  • αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη, η οποία απαρτίζεται από μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης.
  • αντιλαμβάνονται τις πιθανές «επιπτώσεις» του ανήκειν σε μειονότητες (εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές).
  • σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, για όλους τους μαθητές διαφορετικών καταβολών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων προσεγγίζουν μεθοδολογικά σωστά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.
  • διαχειρίζονται αποτελεσματικά μια διαπολιτισμική τάξη.
  • να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο, δεδομένα και ιδέες.
  • γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για μετανάστες και πρόσφυγες.
  • προωθούν την ενσυναίσθηση σε άλλους, που είναι διαφορετικοί.
  • παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης και συναισθηματικής ενδυνάμωσης των προσφύγων μαθητών και των οικογενειών τους.
  • εξελιχθούν επιστημονικά και να αποκτήσουν ένα ισχυρό εργαλείο στο βιογραφικό και το επιστημονικό τους οπλοστάσιο.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

On line  -εξ αποστάσεως ασύγχρονη διδασκαλία

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος του Προγράμματος

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διδακτική Ενότητα  1

Εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Διδακτική Ενότητα  2

Ανθρώπινα Δικαιώματα-Διαπολιτισμική Επικοινωνία-Βιωματική Μάθηση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διδακτική Ενότητα  3

Χαρακτηριστικά προσφύγων/μεταναστών-ασυνόδευτοι ανήλικοι και Εκπαίδευση

Διδακτική ενότητα 4

Προβλήματα, ανάγκες και προσδοκίες προσφύγων/μεταναστών

Διδακτική Ενότητα  5

Αποτελεσματικές Πρακτικές Υποδοχής, Εκπαίδευσης και Ένταξης προσφύγων/μεταναστών και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Διδακτική Ενότητα  6

Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

Διδακτική Ενότητα  7

Διδακτικές στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας

Διδακτική Ενότητα  8

Σχεδιασμός και υλοποίηση Διαπολιτισμικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Διδακτική ενότητα 9

Διαχείριση διαπολιτισμικής τάξης

Διδακτική ενότητα 10

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών

Διδακτική Ενότητα  11

Ανατροφοδότηση εκπαιδευόμενων

Διδακτική Ενότητα  12

Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

 

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 12 ΜΗΝΕΣ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 499 € ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ!

 

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.