Διάρκεια Προγράμματος 3 μήνες

Ώρες Διδασκαλίας 150

Μονάδες ECVET 7

Περίοδος Προγράμματος 01/03/2021 έως 01/06/2021

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση των σύγχρονων θεωριών μάθησης σχετικά με την εκπαίδευση ενηλίκων, οι καλές πρακτικές διδασκαλίας, όπως έχουν διαμορφωθεί από τη διεθνή και ελληνική εμπειρία, o σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η κατάδειξη της σημασίας της επαγγελματοποίησης του έργου του εκπαιδευτή ενηλίκων και ο σχεδιασμός της μικροδιδασκαλίας.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι /ες θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν βασικές έννοιες στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των ενηλίκων εκπαιδευομένων και τον ρόλο του εκπαιδευτή
  • Γνωρίζουν τα απαραίτητα βήματα για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μικροδιδασκαλίας, καθώς και τα εργαλεία, τα εποπτικά μέσα και τις τεχνικές για το σχεδιασμό διδακτικής ενότητας
  • Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης σε ενήλικες
  • Κατέχουν δεξιότητες αποτελεσματικής υιοθέτησης μοντέλων αξιολόγησης microteaching

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

  • Ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος του Προγράμματος
  • Δόμηση σχεδίου μικροδιδασκαλίας (1.500-3.000 λέξεων)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ένα τεστ με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών στο τέλος του Προγράμματος

Εκδήλωσε το ενδιαφέρον σου και θα έρθουμε άμεσα σε επικοινωνία μαζί σου.